Scrum Yapısı

  • Kavramlar

1)Product Backlog; Proje iin gerekli olan gereksinimler listesidir. Proje sonunda ?Ne retilmek isteniyor?? sorusuna cevap aran?r. Product owner taraf?ndan m?teriden gereksinimler al?n?r, ncelik s?ras?na gre s?ralan?r. Product owner, de?i?en ihtiyalara gre product backlog?a ekleme veya ?karma yapabilir. Bylece de?i?im, projenin her a?amas?nda projeye kolayca entegre edilebilir olur.

2)Product Backlog Item; Product backlog iindeki her bir gereksinime verilen isimdir.

3)Sprint(Ko?ma); Proje sprint denilen kk k?s?mlara ayr?l?r. Scrum ierisindeki tm aktiviteler sprint ierisinde gerekle?ir.1?2 haftal?k srelerdir.

4)Sprint Backlog; Geli?tirme tak?m? taraf?ndan product backlog itemlar ncelik s?ras?na gre sprint ierisine al?n?rlar. Bir sprint boyunca yap?lacak itemlar?n listesini olu?turur. ??lerin detayl? olarak zaman izelgesi ?kar?l?r.

5)Scrum board; Bir sprint ierisinde yap?lacak olan maddeler burada ynetilir. Yap?lacak olan tasklar ?TO DO? blmne al?n?r. Tak?m yesi bu i?e ba?lad???nda ?IN PROGRESS? blmne getirilir. Bir i?, test iin haz?rsa ?TO VERIFY? durumuna getirilir. ??, kontrol edildikten sonra ?DONE? blmne getirilir. Scrum toplant?lar?nda bu maddeler durumlar?na gre yerleri de?i?tirilir.

6)Burndown Chart; Yatay ekseninde sprintin gnlerini, dikey ekseninde sprintte kalan i?i gsteren grafiktir. Scrum?un temel ilkelerinden olan ?effafl??? sa?lar.

  • Roller

Pig Roller; Scrum srecine dahil olanlar yani projede as?l i?i yapan ki?ilerdir. Bunlar Scrum Master, Product Owner, Geli?tirme Tak?m??d?r.

1) Product Owner; Geli?tirme tak?m? ve m?teri aras?ndaki ileti?imi sa?lar. Projenin zelliklerini tan?mlar. Projenin nceliklerine gre product backlogu olu?turur. Sprint?i iptal yetkisine sahiptir. Sprint neden iptal edilmek istenebilir? H?zla de?i?en ortamlarda bir sprinte al?nan i?lerin i? birimi iin nemi kalmam?? olabilir ya da sprinte al?nan i?lerden daha nemli i?ler ortaya ?kabilir. ?? sahibi bunu grp sprinti iptal etmek isteyebilir.

2) Scrum Master; Scrum kurallar?n?, teorilerini ve pratiklerini iyi bilir ve tak?m?n bu kurallar?n? uygulamas?ndan sorumlu ki?idir. Tak?m?n yneticisi de?ildir. Tak?m? rahats?z eden, verimli al??malar?n? engelleyen durumlar? ortadan kald?r?r.

3) Geli?tirme Tak?m?; Bir Sprint?e al?nan btn i?leri tamamlayacak zelliklere sahip ki?ilerdir. sprint backlogu olu?tururlar. Kendi kendini ynetir. ??in verilmesini beklemezler, i?i kendileri al?r ve geli?tirirler. Ki?ilerin tek bir grevi yoktur, apraz grev da??l?m? yaparlar, herkes her ?eyi yapabilir konumdad?r. 5?7 ki?i aras?nda de?i?ir. Projenin geli?tirilmesi ile ilgili sorumluluk geli?tirme tak?m?na aittir.

Chicken Roller; Scrum??n i?leyi?inde aktif olarak yer almayan ki?ilerdir. M?teriler, sat?c?lar gibi.

  • Toplant?lar

1) Sprint Planning; Product backlog ile belirtilen gereksinimler, bu toplant? ile geli?tirme tak?m? taraf?ndan kk grevlere (task) ayr?l?r. Tak?mdaki her bir ki?i kendi h?z?na gre bu taskleri kendilerine al?r. Bu toplant?ya product owner, geli?tirme tak?m? ve scrum master kat?l?r. Sprintler; her sprint sonunda product owner a sunulmak zere yaz?l?m geli?tirmeyi hedefleyecek ?ekilde belirlenir.1?3 haftal?k sprintler olu?turulur.

2) Daily Scrum; Her gn ayn? yerde ayn? saatte ayak st yap?lan 15 dakikal?k toplant?lard?r. yeler davet edilmeyi beklemezler. Bu toplant? gelecek 24 saati planlamak zere yap?l?r. Tak?mdaki her ye dn ne yapt?m,bugn ne yapaca??m, i?imi engelleyen herhangi bir sorun var m? sorular?na cevap verir. Bu sayede herhangi bir sorunu var ise scrum master bu problemi ortadan kald?r?r. Tak?m yelerinden bu probleme yard?mc? olabilecek biri var ise toplant? sonunda ileti?ime geebilirler. Daily scrum her ne ko?ulda olursa olsun yap?l?r. Tak?mdaki birinin ge kalmas? veya gelmemesi toplant?y? etkilemez. Sadece tak?mdaki byk o?unluk yok ise toplant? yap?lmaz.

3)Sprint Review; Her sprint sonunda yap?l?r. Yap?lan sprint gzden geirilir, ortaya ?kan rn de?erlendirilir. Ama yaz?l?m?n rn sahibinin gereksinimlerine uygun olarak geli?tirildi?inden emin olmakt?r. E?er bir hata var ise farkedilir ve dzeltilir.

4)Sprint Retrospective; Sprint boyunca yap?lan i?lerin kalitesinin, do?rular?n ve yanl??lar?n de?erlendirildi?i toplant?d?r. Bu toplant? scrum tak?m?n?n kendini geli?tirebilmesi iin bir f?rsatt?r. ?Neleri daha iyi yapabiliriz??, ?Nas?l daha iyi yapabiliriz?? sorular?na cevap aran?r. Bu a?amadan sonra bir sonraki sprint planning toplant?s? gerekle?tirilerek yazd?klar?m?z?n hepsi tekrardan ya?an?r.