“Sigarayı Bırakma Hapı”: Büyülü Champix

?yi de Champix sigaray? nas?l b?rakt?r?yor?

Champix, di?er ilalar gibi sonradan sigara b?rakmaya etkisi gzlemlenen bir ila de?il; do?rudan sigara b?rakt?rma amac?yla retilmi? bir ila. Nas?l b?rakt?r?yor sorusuna ?stanbul T?p Fakltesi?nden G?s Hastal?klar? Uzman? Do. Dr. a?lar uhadaro?lu?nun bir cevab? var:

? CHAMPIX, nikotini taklit edip beynin nikotine olan ba??ml?l???n? tatmin ediyor. Ve nikotine ihtiya duyan beyindeki reseptrlerin (al?c?) say?s?n? azalt?yor ve tekrar remelerini engelliyor.?

Daha bizce anlatal?m (Donan?m Haber?de Rwenzori kullan?c?ndan):

Champix etken maddesi, sigaradaki nikotinden nce beyindeki nikotini kapan blgeleri kapat?yor, nikotin geldi?inde surat?na kapanm?? kap?lardan geemiyor, ayr?ca Champix, nikotinin beyinde salg?latt??? baz? maddeleri de k?smen salg?latmay? becerdi?inden sinirlilik vs. gibi sigara b?rakma belirtileri minimum olarak grlyor!

?lac?n ilk deneylerine gre, bir y?l sonra Champix kullanan ba??ml?lar?n?n %40′?nda sigaray? b?rakt??? gzlenmi?. Buradaki detay ?u: bu ki?iler, 1 y?l sonra sigaraya yeniden ba?lamam??!

Champix Nas?l Kullan?l?r?

Yukar?daki grsel, ba?lang? paketinin tamam?.

?lk hafta: ?lk 3 gn hafif dozajla gnde 1 tane, 4. gnden itibaren yine hafif dozajla gnde 2 tane kullan?yoruz. Bu hafta boyunca, sigara imeye devam ediyoruz. En can al?c? ve te?vik eden k?s?m bu. Bu hafta, yan etkilerin neredeyse hi grlmedi?i, sigara iste?inize dair hibir etkinin olmad??? hafta.

?kinci Hafta: ?kinci hafta iinde 8?14. gnler iinde bir tanesini seip en solda bo?luk b?rak?lan yere yaz?yoruz. O gn, sigaray? b?rakt???n?z gn olacak. Ben doya doya vedala?mak iin 14. gn semi?tim.

?kinci haftan?n 10.gnnden itibaren, garip bir sars?lma ya??yorsunuz. Can?n?z istememeye, itike mide bulant?n?z olmaya, kar?n a?r?lar? ya?amaya ba?l?yorsunuz. Gittike, kendi iste?inizle iemez hale geliyorsunuz.

Ben, 14. gn ?Ey ila, sen mi byksn ben mi?? edas?yla imeye devam ettim. Ama elimde de?il, yle gl bir tiksinti hissi ki her yakt???n?z sigaray? birinci nefeste at?yorsunuz. Ba?layamaz hale getiriyor ila.

nc Hafta ve Sonras?: Dozaj?n hayli ykseldi?i a?ama buras?. Bu hafta, ila iemez hale geldi?iniz, yan etkileri hissetmeye ba?lad???n?z hafta olacak. Kabuslar, mide bulant?lar?, kar?n a?r?lar? olas?. Ben ikinci aya dek hibir yan etki ya?amad?m, ama ek?i szlk yazarlar?n?n 108 sayfa entry girdi?i yan etkileri de grmeden geemiyorum.

Bundan sonra yakla??k 12 hafta nerilen sreten geriye 9 hafta kal?yor. Ben ba?lang? paketinden sonra, devam hap?n? edindim ve tm yan etkilere ra?men, ilata direttim ve devam ettim.

Bu sre, al??kanl?klar? aratsa da biyolojik olarak sigara krizlerine girmiyorsunuz. Sigaran?n e?likileri olarak bilinen rutinlerinizi ar?yorsunuz, arkada?lar?n?zlayken katlanamaz oluyorsunuz vs. ama hepsi bu kadar. ayl?k yo?un bir srecin ard?ndan, geriye hibir istek kalm?yor.

nemli Noktalar:

  • Doktorunuz da nerecektir ama ba?tan syleyeyim: En az 12 haftal?k kullan?m neriliyor. Sigaray? ikinci hafta b?rakt???n?z? d?nrek ilac? da b?rak?rsan?z, hibir anlam? kalmayacak ve sigaraya tekrar dneceksiniz. ?lalar?n?z?, tm yan etkilere ra?men tamamlay?n. Hatta doktorunuz ilac?n ba?ar? oran?n? art?rmak iin bir doz daha kullanman?z? dahi nerebilir.
  • ?lac?, 12 saat aral?kla ?zaman?nda? kullan?n.
  • ?kinci haftan?n belirledi?iniz gnnde b?rakamazsan?z dert etmeyin, nc haftadan bir gn sein.
  • Ba??ml?l???n?z azald?ka yan etkiler artacak, merak etmeyin. ?la, nikotini taklit etmeye devam ediyor ve sizin ba??ml?l???n?z azald?ka, bundan olumsuz ynde etkilenmeye ba?l?yorsunuz.
  • Kahve, ay, sigara ls, gzm at?m sigaras? veya yemek sonras? sigaras? gibi tatl? zevklerinizle ilk 14 gn doya doya vedala??n. ?steseniz dahi bir daha o zevki alamayacaks?n?z.
  • Sa?l?k Bakanl????ndan yaln?zca bir kez ila temin edebilece?inizi unutmay?n.
  • Sigaray? b?rakt?ktan sonra al?nan kilolar, ilk 6 ay h?zla artarken, sonras?nda kendi normaline dnyor ve vcuttan at?l?yor. ?lk 6 ay? sporla yrtme ?ans?n?z varsa, ne l. K?zlar, merak etmeyin, sigaradan arta kalan ciddi bir bteyi spor salonlar?na gmmek iin yeterince bteniz ve enerjiniz olacak.

Bugnn sigara paketi rakamlar?yla (gnlk 18 tl), her y?l 6.480 tl fazladan paran?z olacak. Srekli aranma halinden sonsuza dek kurtulacaks?n?z. Mekanlarda, ev bulu?malar?nda, sokaklarda ve duraklarda, rahats?z eden ki?i olmayacaks?n?z. Araban?z ve eviniz, ?bekar evi kokusu? ile nitelendirilmeyecek.

Arta kalan bte iin alternatifler:

  • Her y?l ba?ka bir lkeye gidebilirsiniz. Ben bu kez ilk kez Almanya?ya gittim. ?ehirde 15 gn turlad?m.
  • Kendinize kaliteli bir kahve makinesi alabilir veya ikinci nesil kahvecili?e dair aralar edinebilir, e?itimler alabilirsiniz.
  • ?yi bir spor salonuna abone olabilir veya bir dans okuluna kaydolabilirsiniz.

Medium?a yabanc? olanlar iin:

Zaman ay?rd???n?z iin te?ekkr ederim. E?er yaz?y? be?endiyseniz soldaki alk?? butonuna dokunabilir (bas?l? tutarak 50’ye dek alk?? at?labiliyor stelik!) veya kendi kitlenizle payla?arak yay?lmas?n? sa?layabilirsiniz.

Konuyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, bana a?a??daki k?s?mdan yorum yoluyla veya mail yoluyla hemen ula?abilirsiniz.

Mail adresim: [emailprotected] adresim: https://twitter.com/serzanyaInstagram adresim: instagram.com/serzanya

Edit (12.04.2021):

Aylar sonra tekrar herkese el sall?yorum. Bu yaz?, Temmuz ay?ndan bu yana 58K ki?i taraf?ndan okundu. Ortalama okunma sresi 5 dakika 38 sn. Ekim ay?ndaki ykseli?inin ard?ndan ortalama gnde 600?700 ki?i taraf?ndan okunmas? bir yana; ?Champix? aramalar?nda Google?da ilk sayfada 4.s?rada grntleniyor.

Bu deneyimimin ard?ndan ortalama 100?200 ki?i aras? mesaj ald?m. Her birine tek tek cevap ve neri ilettim. ?eri?in kar??l?ks?z yarar ve deneyim payla??m? sunmaya devam edebilmesi iin Medium Upgrade?e gemedim, gemeyece?im de. Bu kadar ok insan?n, bylesine zor bir dnemde kayg?lar?n? anl?yorum. ?lginiz iin ok te?ekkr ederim.

Herkese yolculu?unda bol ?ans!