İngilizce A.M. ve P.M. Nedir? Farkı Nelerdir?

?ngilizce?de saatleri do?ru ?renmenin nemi, gnlk ve profesyonel hayattaki kullan?mlar?m?z iin olduka nemlidir! Saatleri kar??t?rman?z halinde, yanl?? saate toplant? verebilirsiniz, toplant?lar?n?za ge kalabilirsiniz ya da ok erken gidebilirsiniz. Bulu?malar?nda ekildi?inizi d?nebilirsiniz ya da siz kendiniz ge kalarak kar??daki ki?iyi bekleterek fkelendirebilirsiniz. Bu tr hatalar, hem toplant?n?z? mahvedece?i gibi hem de sayg?nl???n?z? da zedeleyecektir ve insanlar size amatr gzyle bakacaklard?r.

Bu tarz hatalardan ka?nmak iin, olduka basit olan saat kural?n? ?renebilirsiniz. Emin olun, mant???n? kavraman?z ve rneklerimizin zerinden gitmeniz sizde birka saat iinde bu bilgiyi etkili ve do?ru bir ?ekilde oturtacakt?r.

Trke?den farkl? olarak, ?ngilizce?de 24 saatlik saat dilimi kullan?lmaz, onun yerine 12 saatlik dilim kullan?l?r ve sabahla ak?am aras?ndaki fark? belirtmek iin A.M ve P.M kelimeleri kullan?l?r.

A.M ve P.M k?saltmalar? Latince?den al?nm??lard?r. A.M yani ?Ante Meridiem?, ??leden nce? anlam?na gelirken; P.M yani ?Post Meridiem? ise ??leden sonra? anlam?na gelir.

Peki bu kural nereden geliyor?

Gn 24 saate ilk blen halk?n M?s?rl?lar oldu?una inan?l?r. M?s?rl?lar?n kulland??? 12 tabanl? sistem buna kan?t olarak gsterilir.

Baz? tarihiler ise M?s?rl?lar?n gece vaktini belirlemek iin dekans ad? verilen 36 sistemleri y?ld?zlar? kulland?klar?n? belirtir. M?s?rl?lardan Latince?ye kadar olduka kkl bir sisteme sahip olan 12 saatlik zaman dilimini ?renmeliyiz.

?ngilizceyi anlayarak ve do?rudan konu?arak ?renmek iin Konu?arak ?ren sistemini cretsiz olarak deneyebilir ve ?ngilizceyi s?f?rdan konu?arak ?renen 24,000?den fazla ki?i aras?na sende kat?labilirsin.

?ngilizce AM PM Fark? konusunda kendini s?namak iin a?a??daki sorular? hemen zebilirsin.

yleyse AM ve PM ne anlama geliyor?

A.M yani ?leden nce denilen k?s?m, gece yar?s? 12?den ?len 11.59?a kadar olan k?sm? ierirken; PM yani ?leden sonra denilen k?s?m ise, ?len 12?den 23.59?a kadar olan k?sm? kapsar.

Bu videomuzu izleyerek, AM hakk?nda detayl? bilgi alabilir ve telaffuz edili?ini ?renebilirsiniz;

Bu videomuzu izleyerek, PM hakk?nda detayl? bilgi alabilir ve telaffuz edili?ini ?renebilirsiniz;

K?saca; 00.00?12. 00 zaman dilimleri aras?nda AM kullan?rken,

12.00?00.00 zaman dilimleri aras?nda ise PM kullan?l?r.

Burada dikkat etmemiz gereken nokta ise; saat 12?lerdir. Saat 12?lerde AM ya PM kullan?lmaz. Onun yerine, daha kal?p cmleler halinde saat belirtilir.

?len 12 iin cmle kal?plar?;

?It is twelve o?clock? ya da ?It is twelve (12.00)? ifadeleri kullan?l?r.

Ak?am 12 iin ise cmle kal?plar?;

?It is midnight? ifadesi kullan?l?r.

?ngilizce?deki Saat Biimleri ve 24 Saatlik Periyotla Kar??la?t?rmalar?

Bu periyodik tablomuz, saatleri zihninizde peki?tirmeniz iin olduka faydal? olacakt?r;

24 Saatlik Periyot 12 Saatlik Periyot (?ngilizce) 00.05 12.05 AM 01.00 01.00 AM 02.00 02.00 AM 03.00 03.00 AM 04.00 04.00 AM 05.00 05.00 AM 06.00 06.00 AM 07.00 07.00 AM 08.00 08.00 AM 09.00 09.00 AM 10.00 10.00 AM 11.00 11.00 AM 12.05 12.05 PM 13.00 01.00 PM 14.00 02.00 PM 15.00 03.00 PM 16.00 04.00 PM 17.00 05.00 PM 18.00 06.00 PM 19.00 07.00 PM 20.00 08.00 PM 21.00 09.00 PM 22.00 10.00 PM 23.00 11.00 PM

Bu dzeni ?rendikten sonra, i?te gnlk ve profesyonel hayatta kullanabilece?iniz rnek cmle kal?plar?;

Saat Soru Cmleleri;

What time is it? (Saat ka?)

What is the time? (Saat ka?)

When should we meet? (Ne zaman bulu?mal?y?z?)

At what time do you want to meet? (Saat kata bulu?mak istersin?)

Is 5 PM. OK for you? (Saat 17.00 senin iin uygun mu?

How about we arrange the meeting at 5 pm? (Toplant?y? saat 17.00?a ayarlamaya ne dersin?)

The next screening will begin at 8.15 pm. (Bir sonraki seans, saat 20.15?te ba?layacak.)

I always prefer to go to bed at 11.00 pm. (Her ak?am saat 23.00?da yata?a gitmeyi tercih ediyorum.)

Saat iin Kullan?lan Cmle Kal?plar?;

It?s 08.00 a.m. (Sabah 8)

It?s 9.30 pm. (Saat 21.30)

I get up at 6.00 am, every morning. (Her sabah saat 6?da kalkar?m.)

The meeting will take place between 2.30 pm and 4.30 pm. (Toplant? 14.30 ve 15.30 saatleri aras?nda gerekle?ecek.)

We will be there at 12.30 pm. (?len 12.30?da orada olaca??z.)

He can only stay up to 11.00 pm. (O, saat 23.00?a kadar kalabilir.)

I?m planning to get there by 3.45 pm. (Saat 15.45?te varmay? planl?yorum.)

Herhangi bir toplant? ya da bulu?ma ayarlarken, tereddte d?erseniz; rahatl?kla bu yaz?m?za ba?vurabilirsiniz ve rahata toplant?lar?n?z? ve bulu?malar?n?z? ayarlay?p takviminize i?leyebilirsiniz ve size gelen teklifleri de kolayl?kla ay?rt edebilirsiniz.

Saatler hakk?nda daha fazla bilgi almak isterseniz de; ?ngilizce saatler yaz?m?z? da inceleyebilirsiniz.

Konu?arak ?ren, Amerikal? E?itmenlerle, Gnlk 10/20/30 Dakikal?k Derslerle Konu?arak ?ngilizce ?renmenizi Sa?lar. Hem de Evinizin/??yerinizin Konforundan!

Konu?arak ?ren?i cretsiz Deneyin

Originally published at blog.konusarakogren.com on June 4, 2017.