Big Data (Büyük Veri) Nedir?

Big data; verinin analiz edilip s?n?fland?r?lm??, anlaml? ve i?lenebilir hale dn?trlm? halidir.

Peki nedir big datay? besleyen kaynak? Srekli kullan?lan sosyal medya hesaplar?ndaki etkile?imler, arama motorlar? ve buralarda arama yap?ld???nda arkada b?rak?lan izler, banka hesaplar?yla yap?lan hareketler, bloglar, mailler, sensrler ve tekil kullan?c?lar?n internet ile olan tm etkile?imleri bir araya getirilince byk bir veri y???n? olu?mu? oluyor. Big datay?, bu y???ndan beslenip anlaml? ve i?lenebilir bilgileri kullan?c?ya sunan bir hazine olarak de?erlendirebiliriz.

Nas?l i?ler?

Big data, elde bulunan verileri en kullan??l? hale getirip, i?letmelerin ve kurumlar?n m?terileri hakk?nda olan gr?lerine yeni bir bak?? a?s? getirmeyi, yeni kanallar amay? kendine ilke edinmi?tir. Bu noktada en faydal? bilgiye ula?mak iin big datan?n prensipleriyle hareket edip verinin en sade ve i?lenebilir halini ortaya koymak gerekiyor. Birok veri noktas? kar??la?t?r?l?r, verilerin birbirleriyle olan ili?kileri ortaya ?kar?l?r ve bu ili?kiler ?renmemizi dolay?s?yla daha ak?ll? kararlar almam?z? sa?lar. Bu i?lem yayg?n olarak, toplanan verilere dayanan yap? modelleri ieren bir i?lemle yap?l?r ve daha sonra simlasyonlar al??t?r?l?r. Her seferinde veri noktalar?n?n yeri de?i?tirilerek sonular?n nas?l etkilendi?i izlenir.

Nispeten yak?n zamana kadar veriler, elektronik tablolar veya veritabanlar? ile s?n?rl?yd? ve hepsi ok dzenliydi. Ancak a??n ilerleyi?iyle birlikte art?k veri denen kavram ok karma??k bir yap?y? ifade etmeye ba?lad?. Veri art?k veritabanlar?ndan foto?raflara, videolardan ses kay?tlar?na, yaz?l? metin ve sensr verilerine kadar her ?eyi kapsamaktad?r. ??letmeler de teknolojiyi yak?ndan takip ederek, tm bu karma??kl???n zlmesi iin kendi yap?lar? alt?nda big dataya yat?r?m yapmak durumundad?rlar. Veriyi belli segmentlere ay?rarak, m?teri profil analizi ile stratejilerini belirlemeliler.

Big Data?n?n Kullan?m Alanlar? Nelerdir?

Her alanda kendine yer bulan big datan?n kullan?m alan?n? s?n?rlamak ok mmkn gzkmyor. Tketici davran???n? izlemek isteyen sat?c?lar, yarat?c? trendler olu?turmak isteyen yeni ?irketler, mevcut durumu a?klamaya al??an ara?t?rmac?lar veya giri?imciler olmak zere birok ki?i ve kurulu? big datay? kullanmaktad?r. Big datay? kullanan kurum ve kurulu?lar bu teknolojinin sa?lad??? olumlu katk?lar? k?sa srede gryorlar.

Ara?t?rmalara gre byk veriyi kullanan ?irketler; %50 daha fazla kazan elde etmi?, pazar al??malar?nda %41 etkili olmu?, reklam harcamalar? %37 azalm?? ve sosyal medya kullan?m?nda %37 gibi yksek oranlarla daha ba?ar?l? olmu?lar.

Byk veri sadece i? dnyas?nda de?il, dnyam?z? e?itli ?ekillerde de?i?tirmeye yard?mc? oluyor.

  • Sa?l?k hizmetlerinin iyile?tirilmesinde big datan?n kullan?lmas? byk katk? sa?lamaktad?r. Veri odakl? t?p, hastal???n erken te?hisinde ve yeni ilalar?n geli?tirilmesine yard?mc? olabilecek ok say?da t?bbi kay?t ve grntnn analizini ierir.
  • Do?al ve insan kaynakl? felaketleri tahmin etmek ve nlem almaya yard?m olmak iin big datadan faydalan?labilir. Deprem verileri, depremlerin bir sonraki a?amada muhtemel durumunu tahmin etmek iin analiz edilebilir ve insan davran?? kal?plar?, kurulu?lar?n hayatta kalanlara ne yapabilece?ine dair bilgileri edinmesine yard?mc? olur.
  • Sular?n nlenmesi iin polis gleri, kaynaklar? daha verimli bir ?ekilde da??tmak ve ihtiya duyuldu?unda cayd?r?c? olmak iin kendi istihbarat? ile kamu veri setlerine dayanan veri gdml stratejileri giderek daha fazla benimsiyor.

Big Data Neden Bu Kadar nemli?

Veriler, dnyam?z? ve ya?am tarz?m?z? daha nce grlmemi? oranda etkilemektedir. Hal byle olunca bu verilerin do?ru bir ?ekilde kullan?lmas? hem topluma hem de ticari organizasyonlara fayda sa?lamaktad?r. Bugnn ?artlar?yla, veriler do?ru i?lendi?i zaman getirece?i fayday? ve kazanc? d?nnce geli?en teknolojiyle birlikte ilerleyen srete gayet olumlu geli?melerle kar??la?aca??m?z hi ?phesiz!

Bir ba?ka a?dan bak?nca, verilerin gizlilik ve gvenlik sorunu olu?turabilece?ine dair tart??malar da var. Bizler bu verileri bu ?irketlere, devletlere verirken tm mahremiyetimizi de vermi? oluyoruz ve dolay?s?yla devletlerin bu verilere sahip olmas? art?k bir g belirtisi olarak kabul ediliyor.

Yak?n gelecekte sava?lar?n nedeni; eskisi gibi petrol veya toprak de?il, veri olabilir.

Big data, uzun ve sonu olmayan bir yol. Bireysel mahremiyetimiz de bu yolda en byk nem arz eden ve dikkatli olmam?z gereken konulardan biri.

?If you don?t pay the product you are the product!?

(Bir rne para demiyorsan?z rn sizsiniz!)

Big Data Turkey Medium toplulu?unu takip etmeyi unutmay?n. https://medium.com/bigdataturkey

Big Data Turkey (@BigDataTurkey1) | Twitter

The latest Tweets from Big Data Turkey (@BigDataTurkey1): “Hayal et,Tasarla ve ret mottosuyla hareket eden,hayal?

twitter.com